Shopping Cart
You have no items in your shopping cart.
Subscribe to newsletters
Email:Instruction How To Pay UsXs Energy Burn / Blood Orange


Xs Energy Burn / Blood Orange 12 cans A box ( 250 Ml )
Product image Product image
Bookmark and Share

Twelve 8.4 oz (250 mL) Cans

#293055


‎ vitamin B và thiết lập một tiêu chuẩn mới với lợi ích kết hợp của Ashwagandha Root và Garcinia Cambogia để cung cấp sự rõ ràng tinh thần và giúp cơ thể bạn thích nghi với căng thẳng và cảm thấy đầy đủ - tất cả không có đường và chỉ 15 calo.‎

 • ‎125 mg Ashwagandha Root để giúp cơ thể thích nghi với căng thẳng và cung cấp sự rõ ràng tinh thần.‎
 • ‎150 mg Garcinia Cambogia để giúp đốt chất béo trong Người.‎
 • ‎Một sự pha trộn độc quyền của các thành phần cao cấp, thảo mộc và vitamin B.‎
 • ‎80 mg caffeine, tương đương với một tách cà phê nhỏ.‎
 • ‎Chỉ 15 calo.‎
 • ‎Không đường.‎
 • -----------------------------------------------------------------
 • Each 8.4 oz. can packs a powerful punch of B vitamins and sets a new standard with the combined benefits of Ashwagandha Root and Garcinia Cambogia to deliver mental clarity and help your body adapt to stress and feel full – all with no sugar and just 15 calories. ​

  • 125 mg of Ashwagandha Root to help the body adapt to stress and deliver mental clarity.
  • 150 mg of Garcinia Cambogia to help ignite the burn.
  • A proprietary blend of premium ingredients, herbs and B vitamins.
  • 80 mg of caffeine, comparable to a small cup of coffee.
  • Only 15 calories.
  • Sugar free.


Current rating is 5.00. Total votes 1.
 


Availability: 10 in stock

$29.00 (USD)